Kimyagerlik Stajı

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ
Senato: 5 Haziran 2012 / 303-3-D
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde
öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini
pekiştirmek ve iş hayatını tanıyabilmeleri amacıyla yapacakları stajlar ile ilgili bilgileri vermek ve staj
konusunda yapacakları işlemleri tanımlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği gereği; Kimya ve Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde zorunlu staj ile diğer
bölümlerdeki isteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerin öğrenimleri süresince işletmelerde,
fabrikalarda, atölyelerde, resmi ve özel kuruluşlarda, laboratuvarlarda, yükseköğretim kurumlarının
laboratuvarlarında yapacakları staj çalışmalarının ilkelerini, uygulama ve değerlendirme kurallarını
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 24/08/2008 tarihli ve 26977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9’
uncu maddesinin 1’inci ve 3’üncü fıkrasına; 6111 sayılı kanunun 26’ıncı ve 41’inci maddeleri ile 5510
sayılı kanunun 7’inci maddesinin 1’inci Fıkrasının (a) bendi ve 87’inci maddesinin (e) bendine
dayanmaktadır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bölüm: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerini,
b) Fakülte: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesini,
c) Dekan: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanını,
d) İsteğe bağlı staj: Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün mezuniyet şartları dahilinde olmayan
ancak, öğrencinin alanı ile ilgili uygulama becerisini pekiştirmek amacıyla yapmak istediği ve
fakültesi tarafından prim ödemesi yapılan stajı,
e) IAESTE: Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliğini (The International
Association for the Exchange of the Students for Technical Experience),
f) Staj Komisyonu: Zorunlu veya isteğe bağlı staj yapılacak Bölümlerde oluşturulan “Bölüm
Staj Komisyonunu”,
g) Staj Koordinatörü: Zorunlu ve isteğe bağlı staj yapılacak Bölümlerde, öğrencilerle
doğrudan iletişim sağlayacak Bölüm staj koordinatörünü,
h) Staj Yeri: Staj komisyonu tarafından geçerliliği kabul edilen ve ilgili bölümün eğitimöğretim
programını kapsayan alanlara yönelik olarak faaliyet gösteren kamu veya özel kurum ve
kuruluşlarını,
i) Zorunlu staj: Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün müfredat programında ders olarak
belirtilen, mezun olması için başarı ile tamamlaması gereken ve fakültesi tarafından prim ödemesi
yapılan stajı
ifade eder.
Staj koordinatörü, staj komisyonu ve görevleri
MADDE 5 – (1) Bölüm Staj Komisyonu, Bölüm Başkanı veya önereceği Bölüm Öğretim
Üyelerinden birinin başkanlığında ilgili Bölümde görevli toplam 3 öğretim üyesinden oluşur. Bölüm
Staj Komisyonu, Bölüm Başkanının önerisi üzerine Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir.
2 / 14
Bu komisyonun başkanı aynı zamanda Bölüm Staj Koordinatörü olarak görev yapar.
(2) Bu Yönergeye aykırı olmamak şartıyla Bölüm Kurulu kendi Bölümüne ait Staj Uygulama
Esaslarını hazırlayarak Dekanlığa bildirir.
(3) Staj Komisyonu, öğrencileri bu Yönerge hükümleri doğrultusunda staj konusunda bilgilendirir
ve yılda en az bir kez staj semineri düzenler.
(4) Staj yapacak öğrencilerin hazırlayacakları belgeleri kontrol eder, liste hazırlar ve dosya
halinde öğrenci işleri bürosuna süresi içinde bildirir.
(5) Staj sonunda staj dosyalarını değerlendirir ve öğrencilerin başarılı/başarısız olma durumlarını
tespit ederek notlarını öğrenci işleri bürosuna bildirir.
(6) Staj Koordinatörü öğrencilerin sosyal güvenlik sistemine prim ödeme giriş ve çıkışlarının
zamanında yapılması için ilgili büro elemanları ile iletişim içerisinde olmalıdır.
Staj süresi ve dönemleri
MADDE 6 – (1) Staj dönemleri öğrencinin, hazırlık bulunan bölümlerde hazırlık sınıfı hariç
olmak üzere, 4. (dördüncü) yarıyılı tamamladıktan sonraki yaz dönemlerinde 15 Haziran – 15 Eylül
arasındadır.
(2) Stajların süresi, zorunlu staj uygulaması bulunan Kimya Bölümü için en az 20 (yirmi) iş günü,
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü için iki seferde olmak üzere (20+20) toplam 40 (kırk) iş günüdür.
İsteğe bağlı olarak staj yapılan diğer durumlarda en az 10 (on) iş günüdür.
(3) 20 günlük staj süresi bir seferde ve aynı iş yerinde tamamlanır.
(4) Resmi tatil ilan edilen günlerde ve eğitim-öğretimin devam ettiği dönemlerde staj yapılamaz.
Yaz Okulunda ders alan öğrenciler Yaz Okulu dersleri süresince staj yapamaz.
(5) Cumartesi çalışılmayan iş yerlerinde Cumartesi iş gününden sayılamaz.
Staj yeri ve başvurusu
MADDE 7 – (1) Uygun staj yerini bulma yükümlülüğü öğrenciye aittir. Staj yerleri staj
komisyonu tarafından da önerilebilir ya da belirlenebilir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin
uygun olup olmadığına, Staj Komisyonu karar verir.
(2) Öğrenci staja başlamadan önce Staj Komisyonunun onayını almak zorundadır. Staj
komisyonunun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.
(3) Staj yeri Staj Komisyonu tarafından onaylanan öğrenci, onaylanan yerde staja başlamak
zorundadır. Staj Komisyonunca uygun görülmeyen iş yerlerinde yapılacak çalışma, staj çalışması
olarak kabul edilemez ve değerlendirmeye alınmaz.
(4) Belirlenen tarihler arasında staja başlamayan ve bitiş işlemlerini yapmayan ve/veya stajda
başarısız sayılan öğrenciler bir sonraki staj döneminde staj işlemlerini yeniden yaparlar.
(5) Öğrenci stajını yurtiçinde veya yurtdışında bölümü ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve Staj
Komisyonu tarafından onaylanan bir kuruluşta yapmak zorundadır.
(6) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların bölüm için tahsis ettikleri
stajyer kontenjanları, Staj Koordinatörü tarafından ilan edilir ve belirlenmiş kriterlere göre (öğrenci
tercihi, öğrencinin genel not ortalaması, mezuniyet durumları ve benzeri) Staj Komisyonu tarafından
dağıtılır.
(7) Öğrenciler, yabancı ülkelerde de staj yapabilir. Öğrenciler stajlarını IAESTE ve ERASMUS
gibi programlar kanalı ile gerçekleştirebilir veya kendi girişimleri sonucu buldukları yerlerde de staj
yapabilirler.
(8) Bölümler staj dönemleri için farklı staj türü belirleyebilir (laboratuvar stajı, fabrika stajı,
işletme stajı, yönetim stajı, araştırma stajı ve benzeri).
(9) Bölüm başkanlığının izniyle ve koşullar uygun olduğunda, yükseköğretim kurumlarında da
staj yapılabilir. Ancak, bu şekilde yapılacak stajın süresi toplam staj süresinin yarısını aşamaz.
(10) Öğrenci staj yapmak istediği iş yerinin adını, adres ve iletişim bilgilerini, stajın başlama ve
bitiş tarihlerini içeren bir formu (Sosyal Güvenlik Formu) doldurup imzalayarak yarıyılın bitiminden
3 / 14
en az bir (1) ay önce Staj Koordinatörüne başvurur. Öğrencinin başvurusu Staj Komisyonu tarafından
incelenerek ve gerektiğinde staj yeriyle ilgili detaylı bilgiler istenerek stajın o kurumda yapılıp
yapılmayacağına karar verilir.
Staj ile ilgili belgeler ve staj başvuru dosyası
MADDE 8 – (1) Öğrenci, staj başvuru dosyasını hazırlamak zorundadır.
(2) Staj başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır.
a) Zorunlu Staj Çizelgesi (Sosyal Güvenlik Formu) (EK-1) (3 adet her biri fotoğraflı ve ayrı
ayrı doldurulacaktır),
b) İşyeri değerlendirme formu (EK-2)
c) Staj günlük devam çizelgesi (EK-3)
d) Sağlık güvencesi bildirim formu (EK-4)
e) Yurtdışında staj yapacak öğrenciler yurtdışında geçerli iş sağlığı ve kazası sigortası
yaptıracak ve belgeleyecektir.
(3) Öğrenciler, eksiksiz olarak hazırladıkları dosyayı Bölüm Staj Koordinatörüne ilan edilen
tarihten önce teslim edeceklerdir. İlan edilen tarihten sonra yapılan staj başvuruları kabul edilmez.
Stajın yürütülmesi
MADDE 9 – (1) Stajlara devam zorunludur.
(2) Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin
kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.
(3) Staja başlayan öğrenci, staj komisyonu başkanına bilgi vermeden ve onay almadan staj yerini
değiştiremez, değiştirdiği takdirde yapılan staj geçersiz sayılır.
(4) Öğrenci, staj yaptığı kurumun mesai saatlerine uymak zorundadır. Öğrenci, staj süresince
zorunlu olmadıkça izin alamaz. Gerektiği hallerde izin süresi staj süresinin %10’unu aşamaz. Staj
esnasında rapor veya izin alan öğrenci izin veya rapor alınan gün sayısı kadar stajını staj sonunda
tamamlar.
(5) Staj yaptığı kurum veya işyerinden izinsiz veya mazeretsiz üç gün üst üste devamsızlık yapan
stajyerin stajına son verilir ve durum ilgili Bölüm Başkanlığına bildirilir. Bu durumda stajyerin
herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.
(6) Bölümler staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını izleyebilir.
(7) Stajyerlerin staj yaptıkları kurumlara karşı kusurları nedeni ile verecekleri zararlardan
Üniversite sorumlu değildir.
(8) Staj yapmak isteyen öğrenciler bölümlerinde yapılacak olan staj seminerini izlerler.
Staj raporu/defteri teslimi
MADDE 10 – (1) Stajlarda yapılan çalışmalar Bölüm Staj Uygulama Esaslarına göre öğrenci
tarafından staj raporunda/defterinde toplanır. Staj raporunun her sayfası, değerlendirme formları ile
birlikte ilgili kurum veya kuruluşların yetkilisine onaylatılır.
(2) Yurtdışında staj yapmış öğrenciler staj raporlarını İngilizce olarak veya kayıtlı oldukları
bölümün eğitim dilinde hazırlayabilirler. Bunların haricindeki dillerde yazılmış staj raporlarının onaylı
tercümesini teslim etmeleri gerekir.
(3) Öğrenciler staj raporlarını ve diğer belgelerini, stajın bitiş tarihinden itibaren en geç 10 iş
günü içerisinde bölüm staj koordinatörüne bir dosya halinde teslim etmek zorundadırlar. Staj dosyasını
zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılır.
(4) Öğrencilerin teslim ettikleri dosya içinde bulunması gereken belgeler şunlardır:
a) İşyeri Değerlendirme Formu (EK 2) (kapalı zarf içinde işyeri yetkilisinin imzasıyla
verilecek),
4 / 14
b) Günlük Devam Çizelgesi (EK 3)
c) Staj raporu/defteri (EK 5-a) (Staj yerinin tanıtımını (EK 5-b) ve çalışma günü sayısı kadar
günlük raporu (EK 5-c) kapsar. Günlük rapora o gün yapılan işler tek tek yazılır.)
Stajın değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Öğrenci staj işlerinin koordinasyonu ve staj çalışmalarının değerlendirilmesi
Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılır. Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (EK 6) staj
komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.
(2) İşyeri Değerlendirme Formu (EK 2), işyeri staj sorumlusu tarafından öğrencinin devamı,
ilgisi, başarısı ve diğer durumları baz alınarak doldurulur ve imzalanarak mühürlenir. EK 2’deki
formun yanı sıra bölümler, mesleki değerlendirme kriterlerini içeren ayrı bir Teknik-Mesleki
Değerlendirme Formunu da işyeri tarafından doldurulması için uygulamaya dahil edebilirler. İşyeri
Değerlendirme Formunda değerlendirme puanları 100 üzerinden belirtilir: 90-100 (Pekiyi-excellent),
75-89 (İyi-good), 60-74 (Orta, satisfactory), 50-59 (Zayıf, minimum acceptable), 0-49 (Başarısız,
Failure). İşyeri Değerlendirme formundaki puanlar öğrencinin staj dersinden alacağı nihai not değildir.
Stajın geçerli olup olmadığı ve başarılı olup olmadığı Bölüm Staj Komisyonu tarafından 11’inci
maddenin 5-12’inci fıkralarında anlatıldığı tespit edilir.
(3) İşyeri Değerlendirme Formu, kurum veya kuruluş tarafından imzalı ve mühürlü bir zarf
içerisinde ilgili Bölüm Başkanlığına gönderilir.
(4) İşyeri Değerlendirme Formu eksik doldurulmuş ya da Üniversiteye ulaşmamış öğrencilerin
stajları kabul edilmez. İşyeri Değerlendirme Formunun postadaki kayıplarından ve gecikmesinden
Öğrenci İşleri Bürosu, Bölüm Başkanlığı ve Staj Komisyonu hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz.
(5) Stajyer öğrencilerin İşyeri Değerlendirme Formları ve Staj Raporları ilgili staj komisyonları
tarafından incelenerek öğrencilerin stajları kabul edilir veya red edilir. Zorunlu staja tabi öğrencinin
staj raporunda düzeltme yapması istenebilir. Reddedilen stajların yerine yenisi yapılır.
(6) Staj raporunda düzeltme istenen öğrenci, düzeltme istenen tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay
içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Bu süre
sonunda öğrencinin durumu, Bölüm Staj Komisyonu tarafından tekrar değerlendirilir.
(7) Bölüm Staj Komisyonu staj yapan öğrencilere 11’inci maddenin 8’inci fıkra kapsamında
sözlü/yazılı sınav uygulayabilir veya stajıyla ilgili sunum yapmasını isteyebilir.
(8) Staj dosyaları Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir. Staj notunu verme yetkisi
Bölüm Staj Komisyonundadır. Değerlendirme; İşyeri Değerlendirme Puanı, staj raporu/defteri’nin
içeriği, varsa sözlü/yazılı sınav veya sunum gibi değerlendirme araçları dikkate alınarak toplam 100
puan üzerinden yapılır (Ek-6). Toplam puan 50 ve üzeri ise S (Yeterli/Başarılı) notu verilir; 49 ve daha
düşük ise U (Yetersiz/Başarısız) notu verilir; SGK primi yatırıldığı halde öğrenci staj yapmamış ise
veya staj yaptığı halde stajı geçersiz ise veya devamsız ise DZ (Devamsız/Başarısız) notu verilir.
(9) Bölüm Staj Komisyonu tarafından stajı başarısız bulunan zorunlu staja tabi öğrenci, stajını bir
sonraki dönemde yeniden yapar.
(10) Bölüm Staj Komisyonu tarafından stajların değerlendirilmesi işlemi akademik takvime göre
yapılır ve Bölüm Başkanlığı kanalı ile yarıyıl sona ermeden önce öğrenci işlerine bildirilir.
(11) Staj Raporunun incelenmesi ve Staj Komisyonunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda
gerçeğe aykırı staj raporu ve evrak düzenleyip teslim eden öğrenciler hakkında, 13.01.1985 tarih ve
18634 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.
(12) Ağırlıklı olarak kitaplardaki bilgileri içeren, bir başka staj dosyasından kopya edildiği
izlenimi uyandıran veya birbirine büyük oranda benzeyen staj raporları Bölüm Staj Komisyonu
tarafından tamamen reddedilir.
İsteğe bağlı staj
MADDE 12 – (1) Öğrenci isteğe bağlı staj yapma talebi ile ilgili resmi işlemleri başlattıktan
sonra (prim ödeme işlemleri), bu talebinden vazgeçemez. İsteğe bağlı staj yapan öğrencilerin staj
başvuruları, işlemleri ve değerlendirmeleri de bu Yönerge esaslarına tabidir; zorunlu staj yapan
5 / 14
öğrenciler gibi başladıkları stajı tamamlamak zorundadırlar. Bu öğrenciler de 10’uncu madde
esaslarına göre staj defteri/raporu hazırlar ve teslim eder.
(2) İsteğe bağlı staj yapan öğrencilerin, Ek-1’de yer alan Sosyal Güvenlik Formunu buna uygun
olarak hazırlamaları gerekir.
(3) İsteğe bağlı staj yapan öğrenciye Bölümü tarafından, stajını başarı ile tamamladığını gösteren,
staj tamamlama belgesi (EK-7) verilir.
Muafiyet
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin, daha önceki Yüksek Öğretim Kurumlarında (Dikey geçişle
bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin veya yatay geçişli öğrencilerin), öğrenimleri sırasında yapmış
oldukları stajlardan belgeledikleri takdirde muaf tutulup tutulmayacakları Bölüm Staj Komisyonu
tarafından incelenir. Sonuç Bölüm Başkanlığı tarafından Dekanlığa bildirilir ve Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır.
(2) Çift anadal yapan öğrencinin ikinci anadal programındaki staj durumu Bölüm Staj Komisyonu
tarafından değerlendirilir ve muaf tutulacak ise Bölüm Başkanlığı tarafından Dekanlığa bildirilir ve
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Yönergede yer almayan hususlar
MADDE 14 – (1) Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında Marmara Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği ve
Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 15 – (1) 16.02.2010 tarih ve 2010/277-4-8 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü Staj Yönergesi ve 5.4.2011 tarih ve 289-2-E sayılı Senato Kararı ile kabul
edilen Kimya Bölümü Staj Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönerge Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönergeyi Marmara Üniversitesi Rektörü adına Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekanı yürütür.

 

Staj Bölüm Koordinatörleri: 

1. Prof. Dr. Serap GÜRBÜZ DEMİR, İç Hat:3369, serapgurbuz

2. Doç. Dr. Esra KAKI, İç Hat:3356, ekaki

3. Arş. Gör. Volkan FINDIK, İç Hat: 3376, volkan.findik

*E-posta adreslerinin sonuna @marmara.edu.tr eklenmelidir.

 

  • Staj Yapacak Öğrencilerimizin  Takip Edeceği Adımlar için TIKLAYINIZ

  • Staj için gerekli formlar için TIKLAYINIZ

  • Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ 


Bu sayfa Kimya Bölümü tarafından en son 22.05.2022 17:19:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM